STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO

Społeczne wyzwania i problemy XXI wieku.

Tematyka

Starzejące się społeczeństwo to jeden z najważniejszych problemów, przed jakimi stoi obecnie większość rozwiniętych gospodarczo państw. Rozwój świadomości społecznej dotyczącej ochrony środowiska, nowych technologii oraz nauk medycznych skutkuje podniesieniem jakości, a w konsekwencji stopniowym wydłużaniem czasu trwania życia. Jest to zjawisko naturalne i jednocześnie – na co wskazują liczne raporty i opracowania – nieuchronne. Intensywne zmiany struktury demograficznej skutkują wielopłaszczyznowymi przemianami o charakterze zarówno społecznym, jak i ekonomicznym. Czy polskie społeczeństwo i gospodarka są na to gotowe? 

Program polityki senioralnej na lata 2014-2020 zakłada szereg działań koncentrujących się na następujących obszarach: zdrowie i samodzielność, aktywność zawodowa, edukacyjna, społeczna i kulturalna osób starszych, tzw. srebrna gospodarka (silver economy) oraz relacje międzypokoleniowe.

Celem polityki senioralnej w Polsce jest wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu, prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych. 

Zapraszamy Państwa do udziału w interdyscyplinarnej konferencji dotyczącej szeroko rozumianych kwestii starzejącego się społeczeństwa. Mamy nadzieję, że Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu po raz kolejny stanie się miejscem wymiany poglądów, co zaowocuje ujęciem problematyki starzejącego się społeczeństwa z szerokiej perspektywy badawczej, naukowej i praktycznej. Naukowa debata będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczenia specjalistów z różnych dziedzin zajmujących się tą tematyką.

Obszary tematyczne konferencji:

 1. Psychologiczne i pedagogiczne aspekty funkcjonowania osób starszych
  - Senior w rodzinie
  - Biologiczny i psychologiczny wymiar starzenia się
  - Fenomen pamięci wieku dojrzałego
  - Jakość i style życia osób starszych
  - Profilaktyka i promocja zdrowia dla osób starszych
  - Zadania, wyzwania i kryzysy okresu starzenia się
 2. Prawno-ekonomiczne aspekty starzejącego się społeczeństwa
  - Osoba starsza a prawo medyczne
  - Osoba starsza w systemie ubezpieczeń
  - Osoba starsza w Internecie
  - Osoba starsza jako strona umowy cywilnoprawnej
  - Osoby starsze w systemie praw człowieka
  - Prawa osób starszych jako pracowników
  - Osoba starsza jako strona postępowania
  - Osoba starsza w administracji
  - Bezpieczeństwo ekonomiczne i prawne osób starszych
  - Ekonomiczne konsekwencja zmian demograficznych
  - Jakość życia osób starszych
  - Warunki życia seniorów
 3. Czas wolny seniorów
  - Aktywność turystyczna i rekreacyjna seniorów
  - Motywy podejmowania działań turystycznych przez seniorów
  - Konsumpcja turystyczna osób w wieku senioralnym
  - Oferta turystyczna dla seniorów
  - Dostosowanie przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb seniorów  
 4. Polityka społeczna wobec starości i osób starszych
  - Pomoc instytucjonalna i środowiskowa
  - Aktywność podmiotów pozarządowych
  - System ochrony zdrowia i opieki społecznej
  - Ubóstwo i wykluczenie osób starszych
  - Udział osób starszych w życiu społecznym
  - Polityka społeczna wobec osób starszych w krajach Unii Europejskiej
 5. Bezpieczeństwo seniorów
  - Przemoc psychiczna, ekonomiczna i fizyczna wobec osób starszych
  - Bezpieczeństwo w sieci
  - Oszustwa i wyłudzenia od osób starszych
  - Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania
  - Bezpieczeństwo osób starszych w ruchu drogowym
 6. Edukacja i aktywizacja osób starszych
  - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób starszych
  - Uczenie się osób dojrzałych
  - Mentoring i coaching zawodowy osób starszych
  - Nowe technologie w edukacji i aktywizacji seniorów
  - Uniwersytety Trzeciego Wieku